Tüzük

ORTA ANADOLU KALKINMA BİRLİĞİ

TÜZÜĞÜ

 

I. BÖLÜM

KURULUŞ

Birliğin Adı

Madde 1 - Birliğin adı "Orta Anadolu Kalkınma Birliği" dir. Kısa adı  “ORAKAB” dır.

Birliğin Üyeleri

Madde 2 - Birliğin üyeleri Yozgat İl Özel İdaresi ve Kocasinan Belediyesi’dir.

Birliğin Merkezi

Madde 3 –  Birliğin Merkezi Kayseri’dir. 

Birliğin Çalışma Alanı ve Süresi

Madde 4 –  Birliğin çalışma alanı Kayseri Kocasinan ile Yozgat ilinin mülki sınırlarıdır. Çalışma süresi sınırsızdır.

Birliğin Amacı

Madde 5 - Yapılacak yardımlardan, kredilerden ve bütçe gelirlerinden illerin ekonomik durumlarıyla orantılı olarak faydalanmalarını sağlamak, istihdamı artırmaya, gelişmişlik farklarını azaltmaya ve ortadan kaldırmaya yönelik her türlü ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyette ve ilgili kesimlerle işbirliğinde bulunmaktır. 

Birliğin Görev ve Yetkileri

Madde 6- Üye il özel idarelerince ve üye belediyece bu birliğe devredilen görev ve yetkiler aşağıda sayılmıştır.

a)  Tarihi ve doğal çevreyi, su kaynaklarını, orman varlığını korumak ve geliştirmek, kırsal alan altyapı çalışmalarını yürütmek,

b) Hava, su ve toprak kirliliğini önlemek ve bunları oluşturan sebepleri ortadan kaldırmak,

c)  Erozyonu önlemek, ekonomik amaçlı ağaçlandırma yapmak,

d) İstihdam, üretim ve mesleki eğitimi teşvik etmek,

e) Sürdürülebilir kalkınmaya yönelik projeler yaptırmak, uygulamak,

f)   Kültürel değerleri korumak, eski yapıları restore ederek işlev vermek, el sanatlarını, el dokumalarını geliştirmek,

g)  Organik tarımı geliştirmek, tarımda pazarlama ve örgütleme faaliyetlerini desteklemek,

h) Bölgedeki KOBİ’ leri desteklemek

i)   Çevreyi korumak,  atık toplama ve değerlendirme üniteleri oluşturmak, atık suları arıtmak,

j)   Küçük ölçekli altyapı yatırımlarını gerçekleştirmek,

k)  Kültür ırkı hayvancılığı geliştirmek, yem bitkileri üretimini geliştirmek ve mera ıslahı yapmak

l)   Avrupa Birliği ile Mali İşbirliği çerçevesindeki programlara proje hazırlamak, ortak olmak ve yürütmek, finanse edilen Bölge Programlarının hazırlıklarına, yürütülmesine, izlenmesine katkı sağlamak ve bunlarla ilgili teknik hizmetlerin yürütülmesine destek olmak,

m)                       Bünyesindeki yerel yönetimlere yönelik yukarda belirtilen konularda ve yerel hizmetlerin yürütülmesinde rehberlik, danışma hizmetleri, proje desteği, proje üretim kapasitesini geliştirme desteği vermek.

n) Birlik bölgeye ait tüm değerlerin ulusal ve uluslar arası tanıtımı anlamında yazılı ve görsel her tür çalışmayı yapar bölgenin ulusal ve uluslar arası çeşitli sektörlerdeki fuarlarda tanıtımı yönünde çalışmalar gerçekleştirir,

Birlik yukarıda belirtilen amaçlara ulaşmak ve görevlerini yürütmek için kamu kuruluşları ya da onların kurdukları şirketlerle ve başka mahalli idareler veya birlikler, meslek odaları, kooperatif veya sivil toplum kuruluşları ve üniversiteler ile işbirliği yapabilir, şirket kurup işletebilir. Yurt içi ve yurtdışı kuruluşlarla ilişki kurabilir. Taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, kiralayabilir, satabilir, ortaklaşa kullanabilir. İç ve dış kuruluşlardan bağış ve kredi alabilir, döner sermaye oluşturabilir.

 

II. BÖLÜM

BİRLİK ORGANLARI

 

Birliğin Organları

Madde 7 –  Birlik organları şunlardır;

 

Birlik Meclisi

Birlik Encümeni

Birlik Başkanı

 

Birlik Meclisi

Madde 8 -  Birlik Meclisi birliğin karar organıdır. Birlik başkanı meclisin de başkanıdır. Birlik Meclisi, Yozgat İl Genel Meclisi ve Kocasinan Belediyesi Meclisi’nin kendi üyeleri veya genel meclis üyeliğine seçilme ehliyetine sahip kişiler arasından gizli oyla seçeceği 7’şer üyeden oluşur. Ancak dışarıdan seçileceklerin sayısı her il için 2 kişiyi geçemez. Yine her bir il için 3 tane de yedek üye seçilir.

Üye mahalli idare birimlerinin başkanları birliğin doğal üyesidir. Meclis üye tam sayısına doğal üyeler de dâhildir.  (İl özel idarede Vali, belediyede Belediye Başkanı ). Kendi idarelerindeki görevleri sona erenlerin birlik meclisi üyeliği de sona erer. Asıl üyeliklerde boşalma olursa birlik başkanı yedek üyeleri göreve çağırır. Yedek üye de kalmadığı takdirde İl Genel Meclisi ilk toplantısında yeniden yedek üye seçimi yapar. Birlik meclisi feshedilmişse hem asil üyeleri hem de yedek üyeleri yeniden seçer. Bu üyeler kalan süreyi tamamlar.

Birlik meclisi üyeliği, üyeliğin düşmesini gerektiren bir sebeple sona erenler, bir sonraki dönemde birlik meclisi üyeliğine seçilemezler. Diğer mahalli idare birimlerinin birliğe katılması durumunda, birlik üyelerinin meclislerde kaçar üye ile temsil edileceklerine birlik meclisi karar verir. Vali ve belediye başkanı birlik meclisinde kendisini temsil etmek üzere meclis üyelerinden birine yetki verebilir. Birlik meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler, Birlik Başkanınca kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek beş kişilik bir heyet tarafından yürütülür.

 

Birlik Meclisinin Görev ve Yetkileri

Madde  9 - Birlik meclisinin görev ve yetkileri şunlardır:

a)  Yatırım plânı ve çalışma programını görüşmek ve kabul etmek.

b)  Bütçe ve kesin hesabı kabul etmek, bütçede kurumsal kodlama yapılan birimler ile fonksiyonel sınıflandırmanın birinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

c)   Borçlanmaya karar vermek.

d)  Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına karar vermek.

e)  Birlik tarafından yürütülecek hizmetler için uygulanacak ücret tarifesini belirlemek.

f)   Şartlı bağışları kabul etmek.

g)  Dava konusu olan ve miktarı iki bin Yeni Türk Lirasından on bin Yeni Türk Lirasına kadar birlik alacaklarının sulhen halline karar vermek.

h)  Birlik yatırımlarının yap-işlet veya yap-işlet-devret modeli ile yapılmasına karar vermek.

i)    Birlik başkanlık divanını, birlik encümen üyelerini ve meclis ihtisas komisyonu üyelerini seçmek.

j)    Birlik teşkilâtına ait birimlerin kurulmasına karar vermek.

k)  Tüzük değişikliğini kabul etmek.

l)    Birlik tarafından çıkarılacak yönetmelikleri kabul etmek.

m)           Birlik başkanıyla birlik encümeni arasındaki anlaşmazlıkları karara bağlamak

n)  Birliğin feshine karar vermek

  • o)  Diğer görevleri yerine getirmek

  

Meclis Başkanlık Divanı

Madde 10 -  Birlik meclisi, mahallî idare genel seçim sonuçlarının Yüksek Seçim Kurulunca ilânından itibaren otuz gün içinde Kayseri Valisinin çağrısı üzerine kendi başkanlığında toplanarak, ilk iki yıl için görev yapmak üzere, üyeleri arasından ve gizli oyla, meclis birinci ve ikinci başkan vekilini ve iki kâtip üyeyi seçer. İlk iki yıldan sonra seçilecek başkanlık divanı üyeleri yapılacak ilk mahallî idareler seçimine kadar görev yapar.

Herhangi bir nedenle başkanlık divanında boşalma olması durumunda kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye seçilir. Meclis başkanı, meclis çalışmalarında düzeni sağlamakla yükümlüdür. Meclis Başkanlık Divanı seçimleri 3 (üç) gün içinde tamamlanır.

Birlik meclisine birlik başkanı, bulunmaması durumunda meclis birinci başkan vekili, onun da bulunmaması durumunda ikinci başkan vekili başkanlık eder. Ancak yıllık faaliyet raporunun görüşüldüğü meclis toplantısı meclis başkan vekilinin başkanlığında yapılır.

 

Birlik Meclisinin Toplantıları

Madde 11 - Birlik meclisi her yıl Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olağan olarak Birlik Başkanının belirlediği yerde toplanır. Yılın ilk toplantısı (Şubat) dönem başı toplantısıdır. Meclis gündemi Birlik başkanı tarafından belirlenerek en az 3 (üç) gün önceden üyelere bildirilir ve çeşitli yöntemlerle halka duyurulur.

   Birlik başkanı ve meclis üyeleri birliğe ait işlerle ilgili konuların gündeme alınmasını önerebilir. Öneri, toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla kabul edildiği takdirde gündeme alınır. Meclis, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır ve katılanların çoğunluğu ile karar alır. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Oylamada eşitlik çıkması durumunda meclis başkanının bulunduğu taraf çoğunluk sayılır. Gizli oylamalarda eşitlik çıkması durumunda oylama tekrarlanır, eşitliğin bozulmaması durumunda meclis başkanı tarafından kur’a çekilir.

   Meclisin toplanmasında, üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde başkan, gün ve saatini tespit ederek en geç 3 (üç) gün içinde toplanmak üzere meclisi tatil eder. Gelecek toplantı, üye tam sayısının dörtte birinden az olmayan üye sayısı ile yapılır. Görüşmeler sırasında başkan veya üyelerden birinin talebi üzerine yapılacak yoklamada karar yeter sayısının bulunmadığı anlaşılırsa, bu fıkradaki hükümler uygulanır.

Bütçe görüşmesine rastlayan toplantı süresi en çok  20 (yirmi) gün, diğer toplantıların süresi en çok 5 (beş) gündür.

Birlik başkanı, üye mahalli idare meclislerinden birinin talebi, birlik meclisi üyelerinin üçte birinin gerekçeli teklifi veya acil durumlarda kendisinin lüzum görmesi üzerine birlik meclisini olağanüstü olarak toplantıya çağrılabilir. Olağanüstü toplantı çağrısı ve gündem en az 3(üç) gün önceden meclis üyelerine yazılı olarak duyurulur. Gerekli nisap sağlanamazsa başkan tarafından toplantı 3 (üç) gün sonraya ertelenir. İkinci toplantı üye sayısının dörtte birinden az olmayan üye ile açılır ve kararlar katılanların salt çoğunluğuyla alınır. Ancak bu nisap meclis üye tam sayısının dörtte birinden az olamaz. Olağanüstü toplantılarda çağrıyı gerektiren konuların dışında bir iş görüşülemez. Üyeler oylarını bizzat kullanır. Gizli oy kullanmaya fizikî bakımdan engelli üyeler, tayin edecekleri kişi eliyle oy kullanabilirler. Oylama gizli, işaretle veya ad okunarak yapılır. Oy verme kabul, ret veya çekimser şeklinde olur. Kararlar, meclis başkanı ve kâtip üyeler tarafından imzalanır ve bir sonraki toplantıda üyelere dağıtılır.

 

Birlik Meclisinin Kararlarının Kesinleşmesi

Madde 12 -  Birlik meclisince alınan kararlar birlik başkanına gönderilir. Birlik başkanı hukuka aykırı gördüğü meclis kararlarını gerekçesini de belirterek yeniden görüşülmek üzere 5(beş) gün içinde Meclise iade edebilir. Yeniden görüşülmesi istenilmeyen kararlar ile yeniden görüşülmesi istenip de Birlik Meclisi üye tamsayısının salt çoğunluğuyla ısrar edilen tüzük değişikliği dışındaki kararlar kesinleşir. Tüzük değişikliği yönünde alınan meclis kararları İçişleri Bakanlığının onayı ile kesinleşir ve yürürlüğe girer. Birlik Başkanı, meclisin ısrarı ile kesinleşen kararlar aleyhine 10(on) gün içinde İdari Yargıya başvurabilir.

 

Birlik Meclisinin Kararlarının Yürürlüğe Girmesi

Madde 13 – Kesinleşen meclis kararları en geç 7(yedi) gün içinde Birlik merkezinin bulunduğu ilin Valiliğine gönderilir. Valiliğe gönderilmeyen kararlar yürürlüğe girmez. Vali hukuka aykırı gördüğü kararlar aleyhine İdari Yargıya başvurabilir. Kesinleşen meclis kararlarının özetleri 7(yedi) gün içinde uygun araçlarla halka duyurulur.         

 

İhtisas Komisyonları

Madde 14 -  Birlik meclisi her dönem başı toplantısında plan ve bütçe komisyonunu kurar ve sayısı beşi geçmemek üzere komisyon üyelerini seçer. Yine herhangi bir toplantısında başka ihtisas komisyonlarını da kurabilir ve sayısı beşi(5) geçmemek üzere bu komisyonlara üye seçebilir. Komisyon üyelerinin ayrı mahalli idare temsilcileri arasından seçilmesi esastır.

 

Birlik Encümeni Oluşumu

Madde 15 – Birlik Encümeni, Birlik Başkanı ile meclisin kendi üyeleri arasından 1(bir) yıl için seçeceği 6(Altı)  üyeden oluşur.

Herhangi bir sebeple yıl içinde seçilen birlik encümeni dönem başına kadar görev yapar. Birlik meclisi üyeliği sona erenlerin birlik encümeni üyeliği de sona erer.

Encümen üyelerinin, ayrı ayrı mahalli idarelerin meclis üyeleri arasından seçilmesi zorunludur.

Encümen üyeleri Birlik Meclisinin Şubat(dönem başı) ayı toplantısında gizli oyla seçilir ve seçildiği andan itibaren göreve başlar. Görev süresi dolan kişiler yeniden seçilebilir.

Birlik başkanı encümenin de başkanıdır. Başkanın bulunmadığı hallerde bu görev başkanın görevlendirmesi durumunda birlik müdürü veya görevlendireceği encümen üyelerinin birisi tarafından yürütülür.

Birlik Meclisinin feshi durumunda, yeni meclis oluşuncaya kadar birlik meclisi ve birlik encümenine ait görevler Birlik Merkezinin bulunduğu mahallin Mülki İdare Amirince kamu görevlileri arasından biri başkan olmak üzere görevlendirilecek 5(beş) kişilik heyet tarafından yürütülür. 

 

Birlik Encümeninin Görev ve Yetkileri

Madde 16 -  Birlik Encümeninin görev ve yetkileri şunlardır

a)  Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçe ve kesin hesabı inceleyip birlik meclisine görüş bildirmek.

b) Kamulaştırma işlemlerinin gerektirdiği kamu yararı kararını almak.

c)  Öngörülmeyen giderler ödeneğinin harcama yerlerini belirlemek.

d) Bütçede fonksiyonel sınıflandırmanın ikinci düzeyleri arasında aktarma yapmak.

e) Kanunlarda öngörülen cezaları vermek.

f)   İki bin Yeni Türk Lirasına kadar olan davaların sulhen halline karar vermek.

g)  Taşınmaz mal alımına, satımına, kiralanmasına ve takasına ilişkin meclis kararlarını uygulamak.

h) Personel alımına ve çıkarılmasına karar vermek, personel ücretlerini belirlemek.

i)   Diğer görevleri yerine getirmek.

 

Birlik Encümeninin Toplantıları ve Karar Nisabı

Madde 17 -  Birlik encümeni ayda bir kez üye tam sayısının salt çoğunluğu ile önceden belirtilen yer, gün ve saatte toplanır ve toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlasının oyları ile karar verir. Eşitlik halinde başkanın olduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Başkan, acil durumlarda encümeni toplantıya çağırabilir. Encümenin gündemi başkan tarafından hazırlanır. Başkan tarafından havale edilmeyen konular görüşülemez. Encümen üyeleri başkanın uygun görüşü ile gündem maddesi teklif edebilir. Encümene havale edilen konular bir ay içinde görüşülerek karara bağlanır. 

 

Birlik Başkanının Görev ve Yetkileri

Madde 18 - Birlik başkanı, birlik idaresinin başı ve tüzel kişiliğinin temsilcisidir. Birlik başkanının görev ve yetkileri şunlardır:

Birlik meclisi, birliğin kuruluşundan veya mahalli idareler genel seçim sonuçlarının ilanından itibaren ilk toplantısında diğer başkanlık divanı üyeleri ile birlikte iki yıl için birlik başkanını seçer. İki yılın sonunda diğer başkanlık divanı üyeleri gibi birlik başkanını da ilk genel seçimlere kadar görev yapmak üzere tüzüğün 11’uncu maddesindeki usullere göre seçer.

a)     Birliği yönetmek ve birliğin hak ve menfaatlerini korumak.

b)     Yatırım plânı ve çalışma programı ile bütçeyi ve kesin hesabı hazırlamak, uygulamak, izlemek, değerlendirmek ve bunlarla ilgili olarak hazırlayacağı yıllık faaliyet raporunu meclise sunmak.

c)      Birliği temsil etmek veya vekil tayin etmek.

d)     Birlik meclisine ve birlik encümenine başkanlık etmek.

e)     Birliğin taşınır ve taşınmaz mallarını idare etmek.

f)      Birliğin gelir ve alacaklarını takip ve tahsil etmek.

g)     Yetkili organların kararını almak şartıyla sözleşme yapmak.

h)     Birlik Meclisi ve birlik encümeninin yetkisi dışında kalan diğer ödenek aktarmalarını yapmak.

i)       Birlik personelini atamak.

j)       Birliği denetlemek.

k)     Şartsız bağışları kabul etmek.

l)       Kanunlarla birliğe verilen ve birlik meclisi veya birlik encümeni kararını gerektirmeyen görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

m)   Birlik Meclisinin ve Encümeninin kararlarını uygulamak.

n)     Hukuki ihtilaflarda temsilci atamak.

  • o)     Diğer görevleri yerine getirmek .

Birlik bütçesinin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Birlik başkanı bu yetkisini birlik müdürüne devredebilir. Birlik başkanlığının sona ermesi ile ilgili olarak Belediye Kanununun belediye başkanlığının göreve devamsızlık dışındaki sebeplerle sona ermesine ilişkin hükümleri uygulanır.

 

Teşkilât

Madde 19 - Norm kadroya uygun olarak birlik teşkilâtı birlik müdürü, yazı işleri, malî işler birimleriyle birliğin faaliyet alanına göre kurulacak teknik işler biriminden oluşur.

 

Birlik Personelinin Ataması

Birlik müdürünü, birim amirlerini ve diğer personeli birlik başkanı atar.  Ancak birlik müdürü ve birim amirlerinin atamaları hakkında meclise bilgi verir.

Birlik, Belediye Kanununun belediye personeli ile ilgili düzenlemelerine, birlik personelinin atama, yükselme, haklar, ödevler, kadro, unvan, sicil, ceza, ödül ve diğer personel işlemlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili yönetmeliklere, Bakanlar Kurulunca Belirlenen Norm Kadro Esas ve Usullerine, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Daimi Kadrolarına İlk Defa İşçi Olarak Atanacaklar Hakkında Sınav Yönetmeliği hükümlerine tabidir. Birlik personelinin kadroları birlik meclisi tarafından ihdas edilir.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurlar, Belediye Kanununda belirtilen esas ve usullerle birlik müdürü veya diğer birim amiri kadrolarında görevlendirilebilir. Bu tür görevlendirmelerde ilgilinin kendi kurumundan aldığı her türlü malî ve sosyal hakları kesilmez, ancak kurumundan aldığı aylık ve diğer ödemelerin toplam tutarını geçmemek üzere birlik encümeni kararıyla ek ödeme yapılabilir.

Birlik sözleşmeli personel, geçici işçi istihdam edebilir ve diğer kurumlardan görevlendirme suretiyle personel çalıştırabilir.

 

Birlik Müdürü 

Madde 20 - Birliğin yönetimini ve birliğe ait hizmetlerin birlik başkanı adına, onun direktif ve sorumluluğu altında yürütülmesini sağlamakla görevlidir.

Birlik başkanı, hangi işleri Birlik müdürüne devrettiğini bir yazı ile belirler.

III. BÖLÜM

MALİ HÜKÜMLER

 

Birliğin Gelirleri

Madde 21 -  Birliğin gelirleri şunlardır;

a)     Birlik üyelerinin, yıllık katılım payları.

b)     Birlik Meclisi tarafından belirlenecek tarifelere göre tahsil edilecek hizmet karşılığı ücretler.

c)      Diğer kamu kurum ve kuruluşlarından aktarılacak ödenekler.

d)     Taşınır ve taşınmaz malların kira, satış ve başka suretle değerlendirilmesinden edilecek gelirler.

e)     Kira ve faiz gelirleri.

f)      Bağışlar.

g)     Diğer gelirler.

 

Birliğin Giderleri

Madde 22 -  Birliğin giderleri şunlardır;

a)      Birlik hizmetlerinin yürütülmesi için yapılacak giderler.

b)      Birliğin personeline ve seçilmiş organlarının üyelerine ödenen maaş, ücret, ödenek, huzur hakkı, yolluk, hizmete ilişkin eğitim harcamaları ile diğer giderler.

c)       Hizmet karşılığı alınacak ücretler ve diğer gelirlerin takip ve tahsili için yapılacak giderler.

d)      Birliğin hizmet binalarının, tesislerinin, araç ve gereçlerinin temini, yapımı, bakımı ve onarımı için yapılan giderler.

e)      Faiz, borçlanmaya ilişkin diğer ücretler ile sigorta giderleri.

f)       Dava takip ve icra giderleri.

g)      Avukatlık, danışmanlık ve denetim ücretleri.

h)      Kamu ve özel sektör kuruluşlarıyla yapılan ortak hizmetler ve diğer proje giderleri.

i)        Temsil, tören ve ağırlama giderleri.

j)        Diğer giderler.

 

Üyelerin Birliğin Faaliyet Giderlerine Katılım Payları

Madde 23- Üye mahalli idareler her yıl Birlik Meclis tarafından belirlenen Birlik bütçesine;  İllerin ve ilçelerin;  kendi bütçeleri dikkate alınarak, kendi bütçesinin binde 1,2 (bir virgül iki) oranında parasal meblağı katılım payı olarak birliğe öderler. 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunun 21. maddesi gereği Birliğe karşı mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahalli idarelerin ödemeleri gerekli miktar, Birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paylardan bu payların dağıtımını yapan kuruluşça kaynağından kesilir.

 

Birliğin Bütçesi

Madde 24 - Birlik bütçesi, bir mali yıl ve izleyen iki yıl içindeki gelir ve gider tahminleri ile bunların uygulanmasına ilişkin esas ve usulleri gösteren bir meclis kararıdır.

Bütçeye ayrıntılı olarak harcama programları ve finansman programları eklenir. Bütçe yılı devlet mali yılı ile aynıdır. Bütçe dışı harcama yapılamaz.

Birlik başkanı ve harcama yetkilisi bütçe ödeneklerinin verimli, tutumlu ve yerinde harcanmasından sorumludur.

Birlik Meclisi birlik bütçesini Kasım ayı olağan toplantısında görüşerek kabul eder.

Bütçe, ekonomik sınıflandırmanın dördüncü düzeyine göre hazırlanır ve mecliste ikinci düzeye kadar görüşülerek kabul edilir.

 

Birlik bütçesinin kesinleşmesi ve yürürlüğe girmesi

Madde 25 - Birlik bütçesi, birlik meclisinin diğer kararları gibi tüzüğün 12 inci maddesindeki usullere göre kesinleşir ve yürürlüğe girer.

Her yıl bütçesinin kesin hesabı, Birlik Başkanı tarafından hesap döneminin bitiminden sonra Nisan ayı içinde encümene sunulur. Kesin Hesap birlik meclisinin Mayıs ayı toplantısında görüşülerek karara bağlanır.

 

Üst Yönetici

Madde 26 - Birliğin üst yöneticisi birlik başkanıdır.

 

Harcama Yetkilisi

Madde 27 - Birliğin harcama yetkilisi birlik başkanıdır. Başkan bu yetkisini Birlik Müdürüne devredebilir.

 

Çalışma Programı

Madde 28 - Birlik meclisi bütçeden önce çalışma programını görüşerek kabul eder. Bütçeler, çalışma programına uyumlu olarak hazırlanır.

 

Satın Alma, İhale ve Hesap İşleri

Madde 29 - Birlik, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve Sayıştay Kanununa tabidir.

 

Tutulacak Defterler

Madde 30 – Birlik evrak kayıt defteri, meclis karar defteri, encümen karar defteri, demirbaş kayıt defterleri ile mahalli idareler bütçe ve muhasebe usulü yönetmeliğinde öngörülen defterleri tutar.

 

Sözleşmeler

Madde 31 – Sözleşmeler ve taahhütler birlik meclisi kararı ya da yetki vermesiyle encümen kararı ile yapılır.

 

 

IV. BÖLÜM

DİĞER HÜKÜMLER

 

Üye Mahalli İdarelerin ve Vatandaşların Birlik Hizmetlerinden Faydalanma Usulleri:

Madde 32- Üye mahalli idarelerin ve vatandaşların birlik hizmetlerinden faydalanma usulleri birlik yönetmeliğinde düzenlenir. Üye mahalli idareler ve faaliyet sahasında yaşayan vatandaşlar mahallin ekonomik durumu ve kalkınmışlık seviyesiyle orantılı olarak birlik hizmetlerinden faydalanırlar. 

 

Birliğin Üyelerinin Sorumluluğu

Madde 33 - Birlik adına yapılan her türlü sözleşme ve taahhütlerden birlik tüzel kişiliği sorumludur. Birliğin malvarlığı ile sınırlı olan bu sorumluluk hiçbir şekilde birlik üyelerinin tüzel kişiliğini bağlamaz.

Birliğe karşı malî yükümlülüklerini yerine getirmeyen üye mahallî idarelerin ödemeleri gerekli miktar, birliğin başvurusu üzerine bu idarelere genel bütçe vergi gelirleri tahsilâtı toplamı üzerinden ayrılan paydan, bu payların dağıtımını yapan kuruluş tarafından kesilerek alacaklı birliğe ödenir.

 

Yönetmelik Yapılması

Madde 34 - Bu tüzüğün uygulanmasına ilişkin esas ve usuller yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelik, birlik meclis kararıyla yapılır

 

Birliğe Katılma

Madde 35 - Birliğin kuruluşundan sonra birliğe katılmak isteyen mahalli idare birimleri kendi meclislerinde alınacakları katılma kararının, birlik meclisince kabulü ve tüzükte yapılacak değişikliği İçişleri Bakanlığının onaylaması ile birliğe üye olurlar.

 

Birlikten Ayrılma

Madde 36 -  Üye mahalli idareler kendi meclis kararları ile birlikten ayrılırlar.

 

Tüzüğün Değiştirilmesi

Madde 37 -  Birlik tüzüğü, birlik meclisi üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı ve İçişleri Bakanlığının onayı ile değiştirilir.

 

Birliğin Feshi ve Tasfiyesi

Madde 38 - Birlik,  birlik meclisi üye tamsayısının 2/3 çoğunlukla alacağı kararla feshedilir. Birliğin tasfiyesi, birlik başkanınca belirlenen üç kamu görevlisince yürütülür. Tasfiye işlemleri en geç 1 yıl içinde sonuçlandırılır. Birliğin mal varlığı, birlik meclisince alınacak kararlar doğrultusunda ve üye birimlerinin birlik mal varlığına katılma oranlarına göre, katılma oranları belli değil ise mahalli idare birimlerinin nüfusları oranında dağıtılır.

Huzur Hakkı Ödemeleri

Madde 39 - Birlik meclisi ile birlik encümeninin başkanına ve üyelerine meclis ve encümen toplantılarına katıldıkları her gün için birlik başkanına (5000), encümen üyelerine ( 2000 ) , meclis üyelerine ( 1500) gösterge rakamının Devlet memurları için belirlenen aylık katsayı ile çarpımı sonucu bulunacak tutarı geçmemek üzere, birlik meclisi tarafından belirlenecek miktarda huzur hakkı ödenebilir. Ancak, huzur hakkı ödenecek gün sayısı, 1(bir) yıl içinde 24 ( yirmi dört) günü geçemez.

 

Yürütme

Madde 40 - Bu tüzük hükümlerini Birlik Başkanı yürütür.

 

Madde 41- Bu Tüzük İçişleri Bakanlığının onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

 

İş bu tüzük 06.02.2015 tarihli Şubat ayı Olağan Meclis toplantısında alınan 2 nolu karara istinaden düzenlenmiştir.